Equip d'Agrupament

Foto Equip 
 Equip d'Agrupament durant la fetsa de Passos.

Tasques que duu a terme

 • Coordinació educativa
 • Animació
 • Seguiment i atesa personal als caps
 • Formació
 • Gestió i coordinació
 • Relacions

Característiques dels seus integrants

 • Amb formació i experiència escoltes. Al nostre Agrupament comptem amb ex-caps i amb pares/mares. Una combinació molt enriquidora, a partir d'experiències i punts de vista diferents i complementaris.
 • Persones alliberades d'altres feines: que no formin part d'altres equips de caps i que no tinguin més d'un càrrec a l'Agrupament.

Composició de l'Equip d'Agrupament

L'equip d'Agrupament el poden arribar a composar en el cas més ampli:

   • Caps d'Agrupament
   • Administrador/a
   • Responsable pedagògic
   • Animador de la Fe
   • Responsable de material
Caps d'Agrupament
 • Els màxims responsables de l'Agrupament i els seus representants a l'exterior ( a l'Escola, al barri, a Minyons…)
 • Acullen les famílies i els caps nous.
 • Seguiment de l'aplicació del mètode i de les activitats a cada Branca.
 • Seguiment dels caps i de la seva formació.
 • Coordinació de la gestió de l'Agrupament i dels seus òrgans (consell d'Agrupament i equip d'Agrupament)
 • En el nostre Agrupament aquesta responsabilitat l'assumeix un matrimoni, amb fills/es a l'Agrupament i amb experiència escolta.
Administrador/a
 • Controla la comptabilitat i realitza el pressupost.
 • Informatitza les afiliacions, assegurances i dades bancàries.
 • Gestiona les domiciliacions.
 • Sol·licita i tramita les subvencions.
 • Coordina el comitè d'economia, amb els responsables de cada Branca.
Responsable pedagògic
 • Conèixer el mètode de cada Branca.
 • Suport als Caps: atendre les peticions de recursos i oferir noves idees.
 • Seguiment dels objectius que es fixen els equips de Caps de cada Branca.
 • Seguiment de les activitats (caus, sortides, campaments) , especialment en la seva correspondència amb els objectius i eix d'animació fixats.
 • Proposar punts per a la revisió de la línia d'Agrupament.
Animador de la Fe
 • És l'encarregat de vetllar per l'opció per la Fe i la Transcendència a l'Agrupament.
 • Oferir espais per a desvetllar la inquietud per la Transcendència: espais de reflexió, de silenci interior, de diàleg i de celebració.
 • Suport als Caps: oferir pistes i eines, obrir nous camins.
 • Ajudar a que la Fe tingui un lloc natural en l'acció escolta.
Responsable de material i organització
 • Proposar els procediments per a la gestió i control del material, tant comú com propi de cada Unitat, i vetllar pel seu acompliment.
 • Impulsar criteris d'austeritat, reaprofitament i cura del material.
 • Mantenir, a partir de la informació facilitada pels Caps de les Unitats, l'inventari de material.
 • Gestionar les compres de material, a proposta pròpia o dels Caps de les Unitats.