Grup (Pioners i Caravel·les)

Foto Grup

Unitat del Grup durant la festa de Passos.

Contacta amb els caps

grup@aeignuria.cat

La unitat està formada per uns 24 de nois i noies d’edats compreses entre els 14 i els 17 anys. S’agrupen en equips que se solen mantenir d’un curs a un altre si no hi ha cap circumstància que aconsella un canvi. L’equip és el nucli humà i el centre a partir del qual hom participa a la vida de la unitat. L’equip gaudeix de força autonomia, té la seva vida pròpia, té un cap escollit entre els nois i noies de tercer any, pot tenir signes d’identificació propis (especialment un nom que l’identifica), el seu lloc, les seves sortides i activitats..., però se li demana que no resti tancat sinó que utilitzi la seva riquesa en profit dels companys i de tothom.

Les activitats a les unitats al llarg del curs segueixen un procés en tres fases: fase de contacte (més o menys tot el primer trimestre), fase de constitució (a l’entorn de Nadal) i fase de realització de projectes (al segon i tercer trimestres). A cada fase li corresponen un tipus d’activitat adequada a la dinàmica de cada una d’elles. Així, a la fase de contacte li escauen activitats curtes. Després s’inicia a la fase de constitució, en què la unitat es dota d’uns òrgans per funcionar i crea la seva constitució (unes regles del joc) que revisarà en acabar cada empresa. A la tercera fase li es pròpia l’empresa, una activitat llarga que necessita la cohesió i l’organització de la unitat. Per a l’empresa, els equips fan propostes que es deliberen també dins dels equips, en un procés que pot comportar la presentació de contrapropostes i projectes nous. Un d’aquests projectes és l’elegit per dur-lo a terme (l’elecció no es fa per simple votació, sinó per consens progressiu: podríem dir que l’empresa és el resultat d’un acord entre equips). Elegida l’empresa, la discussió tomba vers les formes d’organització: una feina ben diferenciada per a cada equip i un organisme de coordinació, anomenat Consell de Coordinació, que té per missió solucionar els problemes tècnics que no s’hagin previst, coordinar el treball per equips, fer una programació i un calendari i vetllar perquè tot es vagi executant a temps. Per acabar l’empresa, cal procedir a una revisió a tres nivells: participació i progrés individual, avenç col·lectiu i eficàcia objectiva del treball fet. A part dels equips fixos, es poden constituir comitès tècnics segons les necessitats de cada empresa.

Al grup són els nois i noies el qui han de trobar un procés per estructurar-se i fer funcionar les institucions que li han de permetre de tirar endavant. La proposta escolta ofereix les següents institucions:

  • L’assemblea: Hi participa tota la unitat, i és el lloc de trobada i discussió de tota mena de problemes generals, des dels més profunds, fins a l’elecció de projectes i la revisió de les activitats dutes a terme.
  • El Consell de Coordinació: Hi participen els caps d’unitat, els caps d’equip i els nois i noies que tinguin responsabilitats de gestió en el grup. Té per missió la de solucionar problemes que no estaven previstos, coordinar el treball dels equips, etc.
  • El Consell d’Unitat: Hi participen els caps i tots els nois i noies que han fet la promesa escolta. S’hi discuteix sobre el progrés de cada un dels nois i noies, es fa la proposta de compromís si algun noi o noia nou encara no té la promesa, es fan propostes de reflexió i d’aprofundiment per a tota la unitat, etc.

Objectius del Grup

La proposta de progressió personal i compromís està dividida en tres períodes: abans del compromís, entre la promesa i l’accés de responsabilitats, i responsabilitats de gestió del grup.

1r període: Assolir un nivell mínim d’habilitats tècniques, desenvolupar actituds humanes de solidaritat, comprensió, compromís, austeritat, esforç, coherència. Al final d’aquest període el noi o noia decideix de fer el compromís.

2n període: Prendre alguna de les responsabilitats tècniques (fusteria, mecànica, electricitat, etc.) després d’haver-s’hi preparat. Progrés personal en sensibilitat, comunicació, relació noi-noia, futur professional, fe, país... Participació en el grup satisfactòria per als companys.

3r període: Prendre alguna de les responsabilitats de gestió del grup (cap d’equip, contactes ciutadans, economia, material...), participació en la impulsió del grup.

El compromís

El compromís que cada noi i noia fa després d’haver passat un cert temps amb els pioners i caravel·les és semblant a la promesa escolta, però es posa l’accent, al marge del compromís amb el moviment, al compromís concret que fa el noi o noia amb la seva unitat. D’alguna manera, és fer saber a la resta de la unitat que pot comptar amb ell o ella. En el compromís també es demana al noi o noia que faci seva la proposta de valors que li fa l’escoltisme d’acord amb la llei, com una confirmació de la promesa escolta. Per poder fer el compromís s’ha d’haver fet la promesa primer.