Secció (Rangers i Noies Guia)  

 

Foto Seccio

Unitat de la Secció durant la festa de Passos.

Contacta amb els caps

seccio@aeignuria.cat

La unitat està formada per uns 24 nois i noies d’entre 11 i 14 anys, organitzats en patrulles de 6 membres.

La patrulla

La patrulla, formada per nois i noies, grans i petits, veterans i nous, es manté durant els tres anys de permanència del noi o noia, llevat que hi hagi problemes que ho justifiquin. És una unitat de vida i de treball que funciona coordinada amb les altres patrulles (cada membre d’una patrulla es relaciona amb els membres de les altres patrulles en els comitès). La patrulla pot menar una vida relativament autònoma, té els seus propis signes d’identitat, com ara un nom distintiu (generalment el nom d’un animal), el seu propi pressupost, material i activitats pròpies com ara la reunió de patrulla. Cada patrulla té un cap de patrulla escollit pels companys i pels caps d’unitat d’entre els que hi són per tercer any. El cap de patrulla ha de coordinar-la, assegurar que tothom participi en la mesura de les seves possibilitats i vetllar pels seus companys. El cap de patrulla acompleix una funció educadora prop dels seus companys petits. Les altres feines s’organitzen a l’entorn d’alguns càrrecs que la unitat sencera ha de triar entre els següents: acampada, material, coneixement de la natura, organització i economia, cuina, animació, contacte amb la ciutat, salut i socorrisme. Tothom ha d’anar passant per càrrecs diferents (dos o tres a l’any com a mínim).

El projecte

Amb certa freqüència (tres o quatre cops l’any) els caps d'unitat impulsen l’organització del grup per a dur a terme el projecte: fer una expedició. L'expedició és un projecte triat per tots, i es decideix entre tots com s’ha de dur a terme per mitjà d'una Carta d’Expedició. El projecte comporta: una feina específica per a cada patrulla i alguns serveis generals a tot el grup que han de fer els comitès. La preparació i l’execució d’una expedició és controlada pel Consell d'Expedició que s’ha creat a l'efecte. Acabada l’expedició se’n revisa el funcionament i l’acompliment de la Carta, i es fa la festa de final d'expedició o Gran Boom.

Les institucions

La unitat s’organitza en institucions:

  • Assemblea: hi participa tota la unitat i és un lloc de discussió i tria dels projectes del grup (expedicions) i de revisions de la seva execució.
  • Consell d'Expedició: hi participen els caps, un representant de cada patrulla i un representant de cada comitè i nois i noies amb especialitats tècniques que siguin del cas, s’hi planifica i es porta un control de l’execució de l’expedició.
  • Comitès: hi participa un membre de cada patrulla, es formen reunint tots els nois i noies que tenen un mateix càrrec a cada patrulla segons sigui l’organització de la unitat i fan serveis a tot el grup. Un comitè no ha d’estar forçosament format per un membre de cada patrulla, segons de què sigui el comitè, els nois i noies que creguin que podran fer millor la tasca d’aquell comitè s'hi apunten.
  • Consell d'Honor: hi participen els nois i noies que han fet la promesa, analitzen els problemes de fons de la consecució d'un estil per a la vida de grup, treball de la llei, reflexió per progressar humanament, etc.
  • La Carta d'Expedició: és un grup de normes concretes que la unitat adopta, prèvia discussió per al bon funcionament de l'expedició.
  • Gran Boom: en acabar cada expedició, tots els nois i noies juntament amb els caps ho celebren amb una gran festa.

Objectius de la Secció

La proposta de progressió personal a ràngers i noies guies està repartida en tres períodes, equivalents aproximadament als tres anys d’estada dels nois i noies a la secció.

1r període

Després d’una breu fase de contacte amb el grup, es decideix si val o no la pena de continuar-hi, es fa un esforç per adaptar-se als companys i al ritme de vida del grup. Es proposa al noi o noia que ocupi successivament, durant uns quants mesos, tres o quatre càrrecs a la patrulla satisfactòriament, i que faci els aprenentatges necessaris per complir eficaçment aquestes responsabilitats. A més, el noi o noia ha de preparar-se específicament per fer la promesa o compromís que fa cada noi o noia després de viure el primer període amb els ràngers i noies guies, en què es demana al noi o noia que faci seva la proposta de valors que li presenta l’escoltisme, d’acord amb la llei escolta.

2n període

Continuar ocupant càrrecs a la patrulla i actuar com a persona responsable en els comitès corresponents; això significa una major entrada en la gestió de la vida del grup i es demana que s’acompanyi d’un guany en responsabilitats; també inclou la preparació de la Festa del Pas, redactant-ne el manifest.

3r període

Continuar participant en la vida de la patrulla amb el càrrec que calgui, que pot ser probablement cap de patrulla (o patruller) o segon de patrulla; també pot ser tenir una responsabilitat de tipus tècnic de cara a tot el grup: electricitat, fusteria, mecànica, fotografia, decoració, expressió, etc. I, cap a la fi del tercer any, preparar el seu missatge de comiat.

El procés de constitució al llarg del curs es divideix en:

  1. Fase de contacte: És la fase inicial en què prenen contacte els nois i noies nouvinguts amb els veterans de la unitat. En aquesta fase l’activitat és menada pels caps fent propostes diverses.
  2. Fase de constitució de la unitat: Formació de les patrulles, tenint en compte quins són els nuclis que han restat de les patrulles de l’any passat. Concretar, davant de tothom, quina és la forma d’organització d’una unitat de ràngers i noies guies.
  3. Fase de llançament i realització de projectes: Presentació de propostes de projectes a l’assemblea i deliberació. Elecció d’un projecte i constitució del comitè d’expedició. Realització de l’expedició.
  4. Revisió: Finalitzada cada expedició, l’assemblea fa una revisió en profunditat, tenint en compte aspectes com ara el bon funcionament de les patrulles, el bon funcionament dels comitès, etc. Ara és el moment de veure si cada noi ha acomplert els aprenentatges i serveis que se n’esperaven i si se li pot reconèixer un progrés, tant a nivell personal com a nivell tècnic. Bon èxit del projecte i bon funcionament de la coordinació.

Promesa de ràngers i noies guies:

La promesa de ràngers i noies guies és potser la més important, és la que realment s’anomena la promesa escolta. Durant el primer període a la secció el noi/noia ha de preparar-se específicament per fer la promesa, en què se li demana que faci seva la proposta de valors que li presenta l’escoltisme. Bàsicament fer la promesa és un compromís personal per voler ser millor, i implica fer un pas endavant dins de l’escoltisme que ajudarà al noi/noia a ser més útil. El coneixement i el treball de la llei escolta, on es resumeixen els valors propis de l’escoltisme, és la base d’aquest compromís.